Η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας

Μεταβυζαντινός ναός, που ανήκει στον τύπο του απλού τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου, με οκτάπλευρο τρούλο. Στο δυτικό μέρος απολήγει σε ευρύχωρο νάρθηκα, ενώ στο ανατολικό σε τρίπλευρη αψίδα. Οι τοίχοι είναι από αργολιθοδομή και η πλακόστρωση του σημερινού δαπέδου είναι μεταγενέστερη. Ο ναός έχει δύο εισόδους, από τη δυτική και νότια πλευρά. Οι τέσσερις κεντρικοί κίονες καθώς και τα κιονόκρανα τους προέρχονται από αρχαίο υλικό.

Σύμφωνα με την επιγραφή στο τέμπλο πάνω από την Ωραία Πύλη, ο ναός ολοκληρώθηκε το έτος 1713 επί επισκόπου Δαμαλών και Πεδιάδος Ιακώβου.

Το κτιστό τέμπλο και ένα μέρος του ναού έχουν αγιογραφηθεί. Οι μορφές βρίσκονται σε διάχωρα κόκκινης ταινίας. Η αγιογράφηση του ναού ίσως δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας των γεγονότων του 1715 (Έναρξη Β΄ περιόδου Τουρκοκρατίας). Τοιχογραφίες σώζονται στο τέμπλο, στη βόρεια και νότια πλευρά του κυρίως ναού και στο χώρο του Ιερού. Ο αγιογράφος αγαπά τα φυτικά και γεωμετρικά κοσμήματα αν και στυλιζαρισμένα. Το ίδιο γίνεται και με τις μορφές που διακρίνονται για τα φωτεινά πρόσωπα και τα ευγενικά χαρακτηριστικά. Η χρωματική κλίμακα είναι περιορισμένη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο