Διαγωνισμοί|

Δείτε εδώ την Περίληψη της Διακήρυξης.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη Συνοπτικής Διαδικασίας.

Δείτε εδώ τις Τεχνικές προδιαγραφές

Κατεβάστε εδώ το αρχείο ΤΕΥΔ.

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Κατεβάστε εδώ την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.

Κατεβάστε εδώ τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Κατεβάστε εδώ την Τεχνική Έκθεση.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο