Τα νεα Μας|

Η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας

σε συνέχεια της από 11-09-2018 ανακοίνωσης (ΑΠ:193216/11-09-2018), περί σύνταξης δασικών χαρτών για την Π.Ε. Αργολίδας και σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03-07-2020 (Β’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), καθώς και προκειμένου μια τη συλλογή των ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289),

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους, που αφορούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, στα γραφεία της (οδός Μιχ. Ιατρού, 21, Δ.Κ. Ναυπλιέων, Δ.Ε. Ναυπλιέων, του Δήμου Ναυπλιεών, Π.Ε. Αργολίδας) μια την προσκόμιση των ανωτέρω.

Ειδικά, για ατομικές διοικητικές πράξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979, όπως ισχύει (οικοδομικές άδειες προ του 1975), προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας, τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

  1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
  2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα η τμήμα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που δεν έχει ανακληθεί η ακυρωθεί.
  3. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή, στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, και βεβαίωση επ’ αυτού μια τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.

Για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011 (πέμπτο εδάφιο, της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979), οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα ακόλουθα:

  1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
  2. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει. υλοποιηθεί.
  3. Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού μια τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της ευ λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
  4. Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα σε αναλογική και ψηφιακή διανυσματική μορφή στα προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρων διοικητικών πράξεων (οικοδομικές άδειες κ.λπ.), εφόσον για αυτές έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία μας σχετικές Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού. Σημειώνεται ότι τα απαντητικά (πληροφοριακά) έγγραφα, που εκδόθηκαν μετά την 11η Ιουνίου 1975 και έως το τέλος Απριλίου τον έτους 1981, θεωρούνται τελεσίδικα (παρ. 10, αρθ. 14 του Ν.998/79). Για δε τα υπόλοιπα απαντητικά (πληροφοριακά) έγγραφα, εφόσον δεν έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ενδικοφανής διαδικασία του αρθ. 14, του Ν.998/79, δεν θεωρούνται τελεσίδικα.

Η κατάθεση των στοιχείων και εγγράφων Θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την 23η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 24η Αυγούστου 2020.

Σημειώνεται ότι και κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη, η οποία επίκειται μετά την αναμόρφωση και Τροποποίηση του, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ως πρόδηλα σφάλματα — αντιρρήσεις, οι ανωτέρω ατομικές διοικητικές πράξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών (Τμήμα Δασικών χαρτογραφήσεων), Μιχ. Ιατρού 21, οδός Δ.Κ. Ναυπλιέων, Δ.Ε. Ναυπλιέων, του Δήμου Ναυπλιεών, Π.Ε.Αργολίδας, τηλέφωνο 27520/28226 & 23524 τηλεομοιοτυπία (fax) 2752027359, Δ/νση ηλ. Ταχυδρομείου (email):ddarg@4793.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26-8-2020
Η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας, σε συνέχεια της από 17-07-2020 ανακοίνωσης (ΑΠ:113276/17-07-2020) μας, περί συλλογής των ατομικών διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), κ.λπ., σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των ανωτέρω παρατείνεται, σύμφωνα με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12-08-2020 Απόφαση Υπουργού (ΦΕΚ Β’3462/20-08-2020), κατά 25 ημέρες έως την 18η Σεπτεμβρίου 2020.

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο