Προσκλήσεις ΔΣ|

Αριθ. Πρωτ.  1304 , Λυγουριό, 09 Απριλίου 2020

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020, με ώρα έναρξης 13.00΄ και ώρα λήξης 20.00΄.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και στις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 18318/13-3-2020 και 20930/31-3-2020, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
  2. Τροποποίηση της 145/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου. Υποβολή νέου αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ”. Ανάκληση της 42/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου.
  3. Αντικατάσταση του Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Επιδαύρου
  4. Τροποποίηση της από 1/7/2019 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Επιδαύρου για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ. Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκτέλεσης του έργου.
  5. Σύσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Επιδαύρου (Κ.Ε.Δ.ΕΠ.)
  6. Ανεύρεση χώρων υγειονομικής ταφής για την αφρικανική πανώλη

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης με τις τοποθετήσεις τους, αποστέλλοντας email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το  email του αρμοδίου υπαλλήλου g.apostol@1288.syzefxis.gov.gr ή του Προέδρου του Δ.Σ. opsimoulis@gmail.com

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Φώτιος Ι. Οψιμούλης

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο