Προσκλήσεις ΟΕ|

Αριθ. Πρωτ: 1303, Λυγουριό:9-4-2020

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου, που θα γίνει δια περιφοράς με την διαδικασία των διατάξεων του αρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/10  όπως ορίζεται στο αρθρ. 10 παρ. 1  της από 11 Μαρτίου  2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-3-20/τ.Α),  την Δευτέρα 13-4-2020 και ώρα 11:30 π.μ. έως και 12.30 μ.μ. ΄ για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού  για την παροχή υπηρεσιών «Έκτακτες ανάγκες Δ.Ε. Επιδαύρου»
 2. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης  κτιρίων»
 3. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για  «Εκτυπώσεις  Δήμου Επιδαύρου»
 4. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για  «Εκτυπώσεις –Βιβλιοδετήσεις  για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας- Σχέδια Μελέτες»
 5.  Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για  «Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων και χώρων Δήμου Επιδαύρου»
 6. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για «Παροχή υπηρεσίας κτηνιάτρου για την στείρωση αδέσποτων ζώων»
 7. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για  «Προμήθεια κλιματιστικών»
 8. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»
 9. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για  «Καταπολέμηση  Κουνουπιών στον Αστικό Χώρο Δήμου Επιδαύρου»
 10. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού για  «Μίσθωση Μηχανήματος έργου»
 11. Αποδοχή  δωρεάν παραχώρησης  ακινήτου  από  τους  κ,κ,  Βενιζέλου  Χριστίνα  του  Γεωργίου,  Φουντά  Παναγιώτας   του  Αντωνίου,  Φουντά  Γεωργίου  του  Αντωνίου,  κατόπιν  αίτησής  τους  προς  το  Δήμο  με  την  μορφή  χρησιδανείου.
 12. Εξειδίκευση πιστώσεων

Α)για κάλυψη αναγκών για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης Κορωνοϊου – COVID-19.

B) «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο».

 13. Έγκριση παρατάσεων έργων .

14. Προγραμματισμός  πρόσληψης  προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα στην Υπηρεσία  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και  πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.

15. Έγκριση  Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου « Κατασκευή βάση κερκίδας γηπέδου Νέας Επιδαύρου»

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Αναστάσιος Κ. Χρόνης

Δήμαρχος Επιδαύρου

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο