Προσκλήσεις ΟΕ|

Αριθ. Πρωτ: 1020 , Λυγουριό:16-3-2020 

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Επιδαύρου, που θα γίνει  δια περιφοράς με την διαδικασία των διατάξεων του αρθ. 67 παρ.5 του Ν.3852/10  όπως ορίζεται στο αρθρ. 10 παρ. 1  της από 11 Μαρτίου  2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-3-20/τ.Α),  την Τρίτη    17-3-2020 και ώρα  11:30 π.μ.΄  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού  « Απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων »
  2. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού  « Προμήθεια Τηλεφωνικού Κέντρου»
  3. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού  «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Επιδαύρου»
  4. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού  « Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού»
  5. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης για «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»
  6. Εισήγηση τροποποίησης Προϋπολογισμού 2020 για την αποδοχή ποσού 10.000,00€ από ΚΑΠ για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊου COVID-19
  7. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού  «Προμήθεια Φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για εξ αποστάσεως  παροχής εργασίας»

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Αναστάσιος Κ. Χρόνης

Δήμαρχος Επιδαύρου

 

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο