Ανακοινώσεις|

?? ???? ??? ????????? ????????? (?????? 2009/128) ? ????? ????????????? ?? ?? ???? 4036/2012 ??? ??? ?? ?8/1831/39763/7-4-2015 (??? 671/?/2015) ??? ?? ??

?????? ????????? ??????

να επιθεωρηθούν από εξουσιοδοτημένο ΣΤΕΕΕΓΦ (Σταθμός Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων) μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 για πρώτη φορά, στη συνέχεια ανά τετραετία μέχρι το 2020 και ανά τριετία μετά.

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 45 του ν.4036/2012, προβλέπει πρόστιμα από 300 € έως 5.000 € για όσα εν χρήσει ψεκαστικά δεν τηρήσουν την παραπάνω ημερομηνία.

Αναλυτικές πληροφοριές για την διαδικασία και τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) μπορείτε να βρείτε

στην διαδικτυακή διεύθυνση: http://psekastika.minagric.gr/

Close Search Window
Μετάβαση στο περιεχόμενο