Wed22112017

GreekEnglish (United Kingdom)

Font Size

Cpanel
Back ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις

Αδελφοποίηση πόλεων που συμμετείχαν στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας

DSC03441Ο  Δήμαρχος  Επιδαύρου  Κος Κων/νος Γκάτζιος - ως εκπρόσωπος της Πόλης - Κράτους Επιδαύρου που πριν 2500 χρόνια συμμετείχε με πλοία στην Ιστορική Ναυμαχία τη Σαλαμίνας

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 12 Οκτώβριου 2011 12:26

Περισσότερα...

Πρόσληψη εποχικής ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης μιας (1)  θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ), που εδρεύει στο Λυγουριό

Ο Πρόεδρος του ΔΣ των
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.    Την υπ' αριθμ. 22755/12-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
3.    Τις Διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4.    Το υπ αρίθμ.23228/16.5.2011 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5.    Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (ΦΕΚ 630/τ.Β/11-5-2010)
6.    Το ΦΕΚ 718/τ.Β/29-4-2011 περί συγχώνευσης των ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» και «ΚΑΠΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» σε νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία  «ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».
7.    Την υπ΄ αριθμ. 15/29-7-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».
8.    Την υπ΄ αριθμ. 143/31-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Επιδαύρου περί καθορισμού ειδικότητας και χρονικής διάρκειας στο ΝΠΔΔ «ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».
9.    Τη με αρ.πρωτ. 7883/22-8-2011 βεβαίωση του Δημάρχου Δήμου Επιδαύρου περί πρόβλεψης πιστώσεων.
10.      Την 17532/22-9-2011 έγκριση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) που εδρεύει στο Λυγουριό, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        
Κωδικός
θέσης    Υπηρεσία    Έδρα υπηρεσίας    Ειδικότητα    Διάρκεια σύμβασης    Αριθμός
ατόμων       
101    ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ    ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ    ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ    από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
31.7.2012    1    
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)       
Κωδικός
 θέσης    Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα       
101    Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.    

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
(1)     Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Επιδαύρου (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2)    Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Αργολίδας (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
(3)    Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»] θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Επιδαύρου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – Πλατεία Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 21052 - ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ υπόψιν κ. ΛΙΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ  και κ.ΖΕΡΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2753022058/2753360112).,  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Επιδαύρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.


Ο Πρέδρος των ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

    Χρήστος Διδασκάλου

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριου 2011 09:13

Επίσκεψη αποστολής του Δήμου Επιδαύρου στο Βουκουρέστι

4018989 Αργά το βράδυ της Δευτέρας 19-9-2011 επέστρεψε από το Βουκουρέστι η αποστολή από το Δήμο Επιδαύρου που είχε μεταβεί  εκεί κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από τον Δήμαρχο του 2ου τομέα του Βουκουρεστίου,...

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριου 2011 15:30

Περισσότερα...

Συνεχίζονται οι εγγραφές στα προγράμματα της ΔΗΚΕΠΕΠ για αθλητισμό, μουσική, χορό.

basketΗ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Επιδαύρου (ΔΗ.Κ.ΕΠ.ΕΠ) του Δήμου μας είναι στην ευχάριστη θέση ν΄ανακοινώσει ότι και φέτος προτίθεται να οργανώσει Προγράμματα, Αθλητισμού, Μουσικής, Χορευτικών, κ.α...

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριου 2011 15:30

Περισσότερα...

Η Χορωδία Επιδαύρου μάγεψε στο επιβλητικό Θέατρο Απόλλων Πάτρας

photo-patra1Η Δημοτική Χορωδία Επιδαύρου το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου συμμετείχε στην πρώτη χορωδιακή συνάντηση που διοργάνωσε η χορωδία «ΑΠΟΛΛΩΝ» Πάτρας στο «Θέατρο Απόλλων» στην Πάτρα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριου 2011 15:29

Περισσότερα...

Εκλογή ΔΣ στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου

-Την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ. στην Τρίπολη , θα διεξαχθούν εκλογές για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  ( Π.Ε.Δ. ) Πελοποννήσου

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριου 2011 15:29

Περισσότερα...

Εθελοντική αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού στις 18 Σεπτεμβρίου 2011

__3Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011και ώρα 08:00π.μ. – 14:30μ.μ. θα διεξαχθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού. Γίνε και συ εθελοντής αιμοδότης... Γιατί οι ανάγκες δε σταματούν ποτέ...

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριου 2011 15:25

Περισσότερα...

Ομιλία παιδοψυχολόγου κ. Πόπης Κόλλια στο Πνευματικό Κέντρο Λυγουριού

1789Με πρωτοβουλία της προέδρου του Δ.Σ. , κ. Εύης Αισώπου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Αυγούστου στο Πνευματικό Κέντρο Λυγουριού  μια διάλεξη της Παιδοψυχολόγου κ Πόπης Κόλλια με θέμα...

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριου 2011 15:28

Περισσότερα...

Ειδική δημόσια συνεδρίαση Δ.Σ. για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2010

logodosiaΣύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε ειδική δημόσια  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στο Λυγουριό ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής...

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριου 2011 15:28

Περισσότερα...