Thu29062017

GreekEnglish (United Kingdom)

Font Size

Cpanel
Back ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επίσκεψη του Δημ. Σχολείου Αγ. Δημητρίου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

parko1

Στις 11 Οκτωβρίου 2011 το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου του Δήμου Επιδαύρου πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση της Τροχαίας προκειμένου για την ενημέρωση σε θέματα κυκλοφοριακής συμπεριφοράς που λαμβάνει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Κίου .

Παγκόσμια Ημερα Τιμής των Ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας

IMG_0493

Με  ιδιαίτερο σεβασμό  εορτάστηκε  την  1η  Οκτωβρίου,  η  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ   ΗΜΕΡΑ  ΤΙΜΗΣ  ΤΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΚΙΑΣ,  από  το  ΚΑΠΗ  ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.  Η  σεμνή αυτή   εκδήλωση   πραγματοποιήθηκε  στο  Δ.Δ.  Αρχαίας  Επιδαύρου,  στο  εστιατόριο  ΄΄  ΒΕΡΔΕΛΗΣ  ΙΝΝ ΄΄ το  Σάββατο 1-10-2011

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   
    Σε εφαρμογή του άρθρου 78 « Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών» του Νόμου 3852 « Νέα Αρχιτεκτονική Της Αυτοδιοίκησης  και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης  » ο Δήμος Επιδαύρου θα προβεί στην συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Πρόκειται για όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες , για την ενίσχυση των μεταναστών  στην τοπική κοινωνία.
         Σε αυτά τα πλαίσια  καλούνται όλοι οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στα διοικητικά όρια του Δήμου Επιδαύρου και επιθυμούν να συμμετάσχουν να προσέλθουν και να υποβάλλουν αίτηση  στα :
1.Δημαρχείο (πληροφορίες  κα Οικονόμου – τηλ.:2753360100)
2.Δημοτική Ενότητα Επιδαύρου (πληροφορίες  κα  Μάντζαρη – τηλ.: 2753360224)   
Αιτήσεις  θα γίνονται δεκτές  έως 17/10/2011 .
Απαραίτητα  δικαιολογητικά:
                                                1) Διαβατήριο
                                                 2) Τίτλος Νόμιμης Διαμονής


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Π. Αισώπου

Εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση

Νέο άγαλμα των ρωμαϊκών χρόνων ανακαλύφθηκε στην Επίδαυρο

agalma1

Ένα άγαλμα αντίγραφο έργου του 4ου π.Χ. αιώνα, εμπνευσμένο από την παράδοση του μεγάλου Αργείου γλύπτη Πολυκλείτου ανακαλύφθηκε την Τρίτη 4 Οκτωβρίου κατά τις εργασίες ανάδειξης...

Αδελφοποίηση πόλεων που συμμετείχαν στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας

DSC03441Ο  Δήμαρχος  Επιδαύρου  Κος Κων/νος Γκάτζιος - ως εκπρόσωπος της Πόλης - Κράτους Επιδαύρου που πριν 2500 χρόνια συμμετείχε με πλοία στην Ιστορική Ναυμαχία τη Σαλαμίνας

Πρόσληψη εποχικής ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης μιας (1)  θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ), που εδρεύει στο Λυγουριό

Ο Πρόεδρος του ΔΣ των
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.    Την υπ' αριθμ. 22755/12-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
3.    Τις Διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4.    Το υπ αρίθμ.23228/16.5.2011 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5.    Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ (ΦΕΚ 630/τ.Β/11-5-2010)
6.    Το ΦΕΚ 718/τ.Β/29-4-2011 περί συγχώνευσης των ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» και «ΚΑΠΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» σε νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία  «ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».
7.    Την υπ΄ αριθμ. 15/29-7-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».
8.    Την υπ΄ αριθμ. 143/31-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Επιδαύρου περί καθορισμού ειδικότητας και χρονικής διάρκειας στο ΝΠΔΔ «ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ».
9.    Τη με αρ.πρωτ. 7883/22-8-2011 βεβαίωση του Δημάρχου Δήμου Επιδαύρου περί πρόβλεψης πιστώσεων.
10.      Την 17532/22-9-2011 έγκριση της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ
ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) που εδρεύει στο Λυγουριό, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        
Κωδικός
θέσης    Υπηρεσία    Έδρα υπηρεσίας    Ειδικότητα    Διάρκεια σύμβασης    Αριθμός
ατόμων       
101    ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ    ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ    ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ    από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
31.7.2012    1    
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)       
Κωδικός
 θέσης    Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα       
101    Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.    

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:
(1)     Προηγούνται οι δημότες του Δήμου Επιδαύρου (Α' βαθμός εντοπιότητας)
(2)    Έπονται οι δημότες των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Αργολίδας (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)
(3)    Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της χώρας (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας)

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»] θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Επιδαύρου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα  γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – Πλατεία Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 21052 - ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ υπόψιν κ. ΛΙΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ  και κ.ΖΕΡΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2753022058/2753360112).,  εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Επιδαύρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.


Ο Πρέδρος των ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

    Χρήστος Διδασκάλου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου στις 30/9/2011

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ληφθούν αποφάσεις επ’ αυτών.

1.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Υπεραγορά Τροφίμων (Super Market)» στη Νέα Επίδαυρο.
2.    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δημοτική και Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Ασκληπιείου».
3.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Δημοτική Οδοποιία» πρώην Δήμου Ασκληπιείου.
4.    Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού Λυγουριού-Σπηλεία στη θέση «Πουρναράκια ή Ταπία» Λυγουριού Δ.Ε. Ασκληπιείου Δήμου Επιδαύρου σε γήπεδο ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Γ. Γεώργα.
5.    Τροποποίηση προϋπολογισμού.
6.    Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.
7.    Κατανομή πίστωσης στις σχολικές επιτροπές.
8.    Επέκταση δημοτικού φωτισμού
9.    Ορισμός  μέλους του ΔΣ της ΔΗΚΕΠΕΠ για απασχόληση με αμοιβή.
10.    Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑΕΠ σχετικά με τιμολογιακή πολιτική.
.
    
                                                                 Η Πρόεδρος     
                                                    του Δημοτικού Συμβουλίου


                                                          Ευαγγελία Αισώπου 

Επίσκεψη αποστολής του Δήμου Επιδαύρου στο Βουκουρέστι

4018989 Αργά το βράδυ της Δευτέρας 19-9-2011 επέστρεψε από το Βουκουρέστι η αποστολή από το Δήμο Επιδαύρου που είχε μεταβεί  εκεί κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από τον Δήμαρχο του 2ου τομέα του Βουκουρεστίου,...